Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. Aanbieder: De Kraaij bootje varen vof
2. Schipper: bestuurder van het vaartuig.
3. Vaartuig: [naam vaartuig]
4. Overeenkomst: de overeenkomst, die tussen aanbieder en de klant tot stand komt bestaat uit de bevestiging en/of de factuur van aanbieder, waarbij aanbieder zich tegenover de klant verbindt een rondvaart of een groepsvaart te verzorgen, en deze algemene voorwaarden.
5. Klant: iedere (rechts)persoon die met de aanbieder een overeenkomst sluit.
6. Medeklant: iedere persoon die door de klant is aangemeld voor het gebruikmaken van diensten van de aanbieder.
7. Vaart: een rondvaart. Alle bijzonderheden hiervan zoals beschreven in de bevestiging en/of op de factuur.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De aanbieder is een vennootschap onder firma, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71494669.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen de aanbieder en de klant gesloten overeenkomst. Zij gelden ook voor medeklanten, met uitzondering van de bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op de klant.
2. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal door aanbieder worden vervangen door een bepaling, die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

Artikel 4 –Totstandkoming en inhoud vervoerovereenkomst

3. De overeenkomst komt tot stand na betaling van de klant.
4. De klant die namens de medeklant een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
5. De klant is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de vaart (ziekte/handicaps e.d.), voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor de medeklant, als de klant namens/voor een of meer medeklanten een overeenkomst aangaat met de aanbieder.
6. Als de klant aanvullende voorkeuren heeft wat betreft de invulling van de vaart, wordt daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden. Deze voorkeuren worden niet gegarandeerd en binden de aanbieder dan ook niet.
7. De benodigde vaartinformatie voor de vaart zal uiterlijk 2 dagen voor vertrek aan de klant worden toegezonden, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 5 -Verplichtingen Klant

1. De klant dient de door de aanbieder aan hem gegeven redelijke aanwijzingen of instructies op te volgen, zowel tijdens de vaart als bij het aan en van boord gaan. Deze aanwijzingen of instructies kunnen ook door de schipper namens de aanbieder worden gegeven.
2. De klant is verplicht zich te onthouden van:
a) onbehoorlijk gedrag aan boord waaronder, maar niet uitsluitend, gevaarlijk gedrag, hinderen van de schipper, handtastelijkheden, bedreigingen en beschadiging van het vaartuig;
b) gedrag dat de goede uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of belet;
c) het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen aan boord.
3. De klant is verplicht aan aanbieder de schade te vergoeden die hij aanbieder toebrengt, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig klant niet heeft kunnen vermijden en voor zover hij de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
4. De boot verlaten zonder toestemming van de schipper is ten strengste verboden.

Artikel 6 –Betaling

1. Als tegenprestatie voor de uitvoering van de overeenkomst is de klant aan aanbieder de prijs verschuldigd die vooraf is overeengekomen.
2. In het geval waarin aanbieder en de klant zijn overeengekomen dat de prijs door aanbieder zal worden gefactureerd is de betalingstermijn: 7 dagen voor de datum van de rondvaart.
3. Als de klant een consument is en hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is hij, nadat aanbieder hem een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan die verplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze termijn over het verschuldigde de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd. De aanbieder heeft in dat geval ook recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, berekend met inachtneming van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Als de klant in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt en hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft de aanbieder recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, die in dat geval in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag ter grootte van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,--voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gebleven factuur.

Artikel 7 -Beëindiging of annulering Vervoerovereenkomst

1. Als de (mede)klant zodanige hinder veroorzaakt dat in redelijkheid niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij de overeenkomst (verder) uitvoert, kan aanbieder de vaart onmiddellijk staken, of weigeren deze uit te voeren, en zo de overeenkomst beëindigen, zonder dat zij aan de (mede)klant enige schadevergoeding verschuldigd is.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst minder dan 24 uur voorafgaand aan de vaart, is de klant aan aanbieder de prijs voor de gehele vaart verschuldigd, onverminderd de overige rechten van de aanbieder.
3. Als voor of tijdens de vaart aan de zijde van de klant omstandigheden opkomen of aanwezig blijken te zijn die de aanbieder bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen maar die, als zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de overeenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is de aanbieder bevoegd de overeenkomst op te zeggen en de klant uit het vaartuig te verwijderen. Deze opzegging kan worden gedaan aan de klant en leidt tot het einde van de overeenkomst zodra die opzegging is ontvangen. Na een dergelijke opzegging zijn de aanbieder en de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verplicht de daardoor ontstane schade aan elkaar te vergoeden.

Artikel 8 – Overmacht

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan de aanbieder niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan haar schuld en ook niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
Als de aanbieder de overeenkomst niet kan uitvoeren door weersomstandigheden is dat altijd een geval van overmacht, als bedoeld in de voorgaande zin.
2. Als de aanbieder door overmacht de overeenkomst niet kan uitvoeren, kan zowel zij als de klant de overeenkomst onmiddellijk ontbinden. De aanbieder zal in dat geval eventueel door de klant vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen.
3. In geval van overmacht heeft de (mede)klant geen recht op vergoeding van eventuele schade door de aanbieder.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant door een ongeval dat tijdens de vaart aan de klant tijdens diens verblijf aan boord is overkomen. De aanbieder is niet aansprakelijk, als het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover een dergelijk vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. De schadevergoeding die de aanbieder in een geval als bedoeld in artikel 9.1 mogelijk verschuldigd is, is steeds
a) beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, voor zover van toepassing vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat niet ten laste van de verzekeraar komt; of
b) als om enigerlei reden geen uitkering op grond van deze verzekering mocht plaatsvinden, beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000,00 per Klant met een maximum van € 250.000,00 per gebeurtenis.
2. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan door de klant aan boord meegebrachte zaken. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de aanbieder.

De Kraaij bootje varen